KN Paradise hội tụ tương đối đầy đủ những loại hình dòng củ sản phẩm bất động cây sản vượt trội từ Biệt thự biển, Biệt thự golf, Nhà phố nghỉ dưỡng, Nhà phố buôn bán, cho đến các Căn hộ cao cấp. Trong đó, loại hình khu nhà ở được thiết kế theo rất nhiều phong nhữngh khác nhau như biệt thự golf, khu nhà ở biển, khu làng tòa nhà Nhật Bản… mang đến các khoảng không sống thượng lưu xứng tầm.Các khu nhà phố buôn bán thì nhân tố công suất lại được tập trung phát triển, tìm hiểu sự tiện lợi, thuận lợi giao thương. Tại KN Paradise, những Khu phức hợp căn hộ không chỉ là chào bán về tiện lợi tiến bộ, mà gia chủ sẽ hài lòng với những hướng nhìn tuyệt hảo như trực diện sân golf & thu trọn khoảng không sân vườn thượng uyển.KN Paradise đáng được là nơi an cư lạc nghiệp, nơi xây dựng những giá trị sống vững chắc, nơi cộng hưởng báo giá trị chi tiêu & sinh lời vững chắc và bền vững và kiên cố. https://os.mbed.com/users/knparadiseland/ https://dribbble.com/knparadiselan https://500px.com/p/knparadiseland https://www.flickr.com/people/193863592@N03/ https://bookme.name/knparadisez https://knparadiselandcamranh.wordpress.com/2021/10/11/kn-paradise-cam-ranh/ https://replit.com/@knparadise https://angel.co/u/kn-paradise-1 https://myspace.com/knparadiseland https://about.me/kparadise/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-13 (水) 14:00:06 (352d)